Algemene voorwaarden

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Artikel 01    Algemeen
Artikel 02    Zorgovereenkomst
Artikel 03    Tarieven
Artikel 04    Uitvoering van de zorgovereenkomst
Artikel 05    Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 06    Overmacht
Artikel 07    Betaling
Artikel 08    Ontbinding
Artikel 09    Klachtregeling
Artikel 10    Aansprakelijkheid
Artikel 11    Geschillenregeling}
Artikel 12    Privacy

Artikel 01 Algemeen

A. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

• PlusZorg: verder te noemen PZ;
• medewerker van PZ: iedere natuurlijke persoon die met PZ een arbeidsverhouding naar
burgerlijk recht is aangegaan dan wel onder verantwoordelijkheid van PZ zorg verleent;
• thuiszorg: (gespecialiseerde) verpleging en verzorging thuis, zorg voor het gezin, zorg voor
het kind, de indicatiestelling, begeleiding, ondersteuning, advisering en voorziening van
(medische) hulpmiddelen;
• opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of hoofdaannemer of rechtspersoon handelend namens
een natuurlijke persoon, die rechtstreeks aan PZ opdracht geeft tot het uitvoeren van thuiszorg.

B. Op alle offerten, zorgovereenkomsten (alsmede verlengingen) en de uitvoering daarvan zijn de
onderhavige voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan dienen in onderling overleg en
schriftelijk overeengekomen te worden.

C. Indien en voor zover er twijfel is over strekking of bedoeling van enige bepaling van deze
voorwaarden, zal PZ de opdrachtgever desgevraagd schriftelijk uitleg geven.

D. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht zijn met huidig of komend recht, dan
treedt voor die bepaling in de plaats de naar strekking en bedoeling meest nagelegen volgens de wet
wel toegestane bepaling dan wel hetgeen op dat punt op dat moment in de branche als redelijk en
billijk wordt geoordeeld.

Artikel 02 Zorgovereenkomst

A. Na ontvangst van een mondelinge of schriftelijke aanvraag tot het verlenen van zorg, zendt PZ de
opdrachtgever een door PZ getekende zorgovereenkomst met daarbij behorende algemene voorwaarden
toe. De overeenkomst tot het verlenen van zorg komt definitief tot stand op het moment dat PZ de
door de opdrachtgever ondertekende zorgovereenkomst retour heeft ontvangen. Indien daarbij enig
voorbehoud wordt gemaakt of een wijziging in de tekst is aangebracht, komt de zorgovereenkomst
eerst tot stand als PZ schriftelijk bericht hiermee in te stemmen. Indien de zorgovereenkomst ten
behoeve van de opdrachtgever wordt toegezonden aan zijn verzekeraar, machtigt de opdrachtgever de
verzekeraar om de zorgovereenkomst namens de opdrachtgever zelf aan te gaan. Pas na het tot stand
komen van de zorgovereenkomst, is PZ tot het verrichten van de overeengekomen prestatie verplicht.
Zorg die, in afwijking van de voorgaande zin, voorafgaand aan het definitief tot stand komen van de
zorgovereenkomst is verleend, wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht conform de geldende
tarieven, dan wel de tarieven die nadien zijn
gesproken in de zorgovereenkomst.

B. Voor het tot stand komen van een overeenkomst is PZ steeds bereid om alle door de opdrachtgever
noodzakelijk geachte informatie te verstrekken, zodat de opdrachtgever van alle van belang zijnde
aspecten betreffende de overeenkomst op de hoogte is. PZ gaat ervan uit, dat de opdrachtgever
eveneens alle noodzakelijke informatie verschaft, zodat ook PZ van alle van belang zijnde aspecten
betreffende de overeen- komst op de hoogte is.

C. Eventuele aanvullende afspraken op c.q. wijzigingen van de tot stand gekomen zorgovereenkomst
binden PZ slechts, indien deze door PZ schriftelijk zijn bevestigd. PZ behoudt zich het recht voor
de zorgovereenkomst te corrigeren in geval van druk-, schrijf-, of berekeningsfouten.

Artikel 03 Tarieven

A. Het in de zorgovereenkomst genoemde uurtarief is gebaseerd op de geldende tarieven.

B. PZ behoudt zich het recht voor op ieder moment de tarieven te wijzigen. PZ zal de opdrachtgever
van een tariefwijziging schriftelijk op de hoogte stellen, onder opgave van de datum waarop het
gewijzigde tarief ingaat. Tariefwijzigingen als gevolg van wettelijke voorschriften zijn voor beide
partijen bindend en gelden met ingang van de datum zoals door het wettelijk voorschrift is
aangegeven.

C. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de tariefwijziging, is de opdrachtgever, door
middel van een (aangetekende) brief, gerechtigd de zorgovereenkomst met ingang van de ingangsdatum
van de tariefwijziging te ontbinden, tenzij PZ aanbiedt de zorg te continueren op basis van het
oude tarief.

Artikel 04 Uitvoering van de zorgovereenkomst

A. De opdracht wordt door PZ uitgevoerd overeenkomstig de in de zorgovereenkomst neergelegde
omschrijving en door daartoe gekwalificeerde medewerkers. Deze medewerkers kunnen zich desgevraagd
legitimeren.

B. Een zorgdossier zal gedurende de zorgverlening bij de opdrachtgever thuis aanwezig zijn,
daarnaast is er een digitaal dossier. Na afloop wordt dit zorgdossier door PZ overeenkomstig de
wettelijke voorschriften en het privacyreglement digitaal bewaard.

C. In geval van ziekte van de ingeplande medewerker, zal PZ zo spoedig mogelijk zorgdragen voor een
vervanger die de werkzaamheden overneemt. Uiteraard worden daarbij uitsluitend de daadwerkelijk
gewerkte uren gefactureerd. PZ sluit aansprakelijkheid voor schade tengevolge van het (tijdelijk)
niet kunnen leveren van de overeengekomen zorg uit.

D. Mocht de opdrachtgever van mening zijn dat de medewerker van PZ de overeengekomen diensten
onbehoorlijk of onjuist heeft verricht, dan kan de opdrachtgever hierover een klacht indienen bij
PZ overeenkomstig het bepaalde in artikel 32.

E. De medewerkers van PZ zijn bij de uitoefening van de diensten gehouden de binnen PZ geldende
bepalingen omtrent beroepshouding in acht te nemen. Hierin wordt onder meer bepaald dat het
verboden is om van de cliënt geschenken, beloningen of provisie aan te nemen, geld of zaken te
lenen of erfenissen en legaten te aanvaarden. Indien de opdrachtgever desondanks instemt of toelaat
dat een medewerker dergelijke acties onderneemt, is PZ niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 05 Verplichtingen van de opdrachtgever

A. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden thuis zodanig
zijn dat de veiligheid en gezondheid van de medewerker van PZ gewaarborgd zijn. Dit gebeurd aan de
hand van een Arbo check die in het zorgdossier komt. PZ zal indien nodig aanwijzingen hieromtrent
geven die door de opdrachtgever moeten worden opgevolgd. Ongewenste intimiteiten worden op geen
enkele wijze geaccepteerd. PZ is gerechtigd, conform de procedure zorgbeëindiging, de
zorgovereenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te ontbinden en haar diensten te
staken, indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de naleving van genoemde en andere, in de
procedure zorgbeëindigingl genoemde, verplichtingen.

B. Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de locatie op tijdstip
en plaats waar de in de zorgovereenkomst overeengekomen werkzaamheden worden verricht.

C. Het is de opdrachtgever, zowel gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst als gedurende een
periode van één jaar na beëindiging daarvan, verboden medewerkers van PZ rechtstreeks voor eigen
rekening of zonder vergoeding voor de opdrachtgever zorg te laten verlenen.

D. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de opdrachtgever aan PZ een direct opeisbare boete van €
2.000,– per overtreding en € 500,– per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht
van PZ om volledige vergoeding van de door PZ door de overtreding geleden schade te vorderen.

Artikel 06 Overmacht

A. Indien PZ vanwege een niet aan haar toerekenbare tekortkoming niet of niet tijdig kan presteren
(overmacht), is PZ niet tot enige schadevergoeding gehouden. Overmacht schort de verplichting van
PZ tot nakoming van de zorgovereenkomst op.

B. PZ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, indien zich naar het oordeel
van PZ een overmachtsituatie voordoet en met de opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen
PZ alsnog zal presteren. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft PZ het recht
haar prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.

C. Indien de overmachtsituatie langer dan één maand voortduurt, is elke partij bevoegd de
zorgovereenkomst per aangetekende brief te ontbinden, zonder dat PZ tot enige schadevergoeding
gehouden is.

Artikel 07 Betaling

A. Betalingen kunnen naar keuze van de opdrachtgever op de volgende wijzen plaatsvinden:

• achteraf door middel van een machtiging tot incasso ter hoogte van het volledige bedrag;
• betaling achteraf door middel van een factuur. Facturen dienen te worden voldaan uiterlijk
binnen 30 dagen na factuurdatum. Is deze termijn verstreken, dan volgt een aanmaning, welke
uiterlijk binnen 30 dagen dient te zijn voldaan. Is deze termijn verstreken dan wordt de vordering
door opdrachtnemer uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle extra kosten die hierdoor door
opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter inning van zijn vordering op opdrachtgever, zullen op de
opdrachtgever worden verhaald.

B. Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, te worden voldaan
uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Voldoening geschiedt zonder enige korting of
schuldvergelijking – behoudens voor geval er sprake is van een door ons schriftelijk erkende
opeisbare vordering van de opdrachtgever – en op de wijze, zoals op de factuur aangegeven. De op de
bank-of giroafschriften van PZ aangegeven valutadatum is bepalend en geldt derhalve als dag van
betaling. De betaling strekt allereerst ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde
rente, alsmede de door PZ gemaakt invorderings- en/of administratiekosten en wordt daarna in
mindering gebracht op de oudst openstaande factuur. De overeengekomen betalingstermijn is een
vervaltermijn. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en is de
opdrachtgever met ingang van de datum van verzuim een rente verschuldigd gelijk 1% per

maand over het gedeclareerde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt
gerekend. De kosten verbonden aan aanmaning en incasso komen voor rekening van de opdrachtgever.

C. Indien zonder schriftelijk protest van de opdrachtgever 15 werkdagen verstreken zijn na
verzending van de factuur, gaat PZ ervan uit, dat de opdrachtgever zich met de factuur kan
verenigen.

D. Indien de opdrachtgever tot tweemaal toe niet tijdig betaalt, is PZ gerechtigd om haar
verplichtingen op te schorten totdat alle openstaande facturen zijn voldaan. Tevens is PZ
gerechtigd vooruitbetaling van de komende facturen of andere zekerheidsstelling van de
betalingsverplichting te verlangen.

Artikel 08 Ontbinding

A. Beide partijen zijn bevoegd de zorgovereenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke
tussenkomst, per aangetekende brief te ontbinden, indien de wederpartij, na deugdelijke
ingebrekestelling waarbij een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog na te komen, zijn
verplichtingen uit hoofde van de zorgovereenkomst niet nakomt.

B. Indien de zorgovereenkomst wordt ontbonden wegens wanprestatie van de opdrachtgever, heeft PZ
recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten en van de overige schade die zij dientengevolge
lijdt, winstderving daaronder begrepen. Indien de zorgovereenkomst wordt ontbonden wegens
wanprestatie van PZ, heeft de opdrachtgever uitsluitend recht op vergoeding van de extra kosten
die hij moet maken om voor de resterende duur van de zorgovereenkomst vervangende zorg te regelen,
echter tot een maximum gelijk aan de aan PZ verschuldigde kosten gedurende één maand.

C. Iedere partij is bevoegd de zorgovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden per
aangetekende brief, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, indien:

• de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van
betaling indient;
• er beslag wordt gelegd op de gehele of een gedeelte van de eigendommen van de andere partij;
• de andere partij besluit tot staking c.q. overdracht van zijn onderneming of een belangrijk
gedeelte daarvan.

D. In voornoemde gevallen wordt al hetgeen de opdrachtgever aan PZ uit hoofde van de lopende
zorgovereenkomst verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 09 Klachtregeling

A. De klachtenregeling van PZ is van toepassing, hierin staat beschreven hoe er een klacht
ingediend kan worden. Het reglement wordt de opdrachtgever desgevraagd toegezonden en is terug te
vinden in het zorgdossier van PZ.

B. Het indienen van een klacht schort niet de verplichtingen van de opdrachtgever en PZ op.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

A. PZ is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van de opdrachtgever of
persoonsschade, die door medewerkers van PZ wordt veroorzaakt tijdens het verrichten van de
diensten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker. PZ is voor
deze aansprakelijkheid verzekerd.

B. De schadeprocedure van PZ is van toepassing. Het reglement wordt de opdrachtgever desgevraagd
toegezonden.

Artikel 11 Geschillenregeling

A. Alle geschillen – behoudens de in artikel 32 bedoelde klachten – waaronder begrepen die, welke
slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar
uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de
binnen het vestigingsgebied van PZ bevoegde rechter, tenzij de opdrachtgever binnen een maand
kenbaar maakt voor de krachtens de normale competentieregels bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 12 Privacy

A. Bij PZ worden er alleen de noodzakelijke cliëntgegevens opgevraagd en volgens de
bewaartermijn bewaard. PZ heeft een privacybeleid om de privacy van haar cliënten te kunnen
waarborgen. Het beleid wordt de opdrachtgever desgevraagd toegezonden.

B. Conform het privacyregelement zal PZ, ter bescherming van de privacy van de opdrachtgever,
uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever, gegevens verstrekken aan derden.