scrolltotop

Iedere zorg is uniek, dat willen wij graag zo houden | Ruim 20 jaar ervaring in de zorg!

Pluszorg Telefoonnummer 088 - 4260600

Iedere zorg is uniek, dat willen wij graag zo houden | Ruim 20 jaar ervaring in de zorg!

Pluszorg Telefoonnummer 088 - 4260600

Algemene voorwaarden

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

 

Artikel 01       Algemeen
Artikel 02       Zorgovereenkomst
Artikel 03       Tarieven
Artikel 04       Uitvoering van de zorgovereenkomst
Artikel 05       Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 06       Overmacht
Artikel 07       Betaling
Artikel 08       Ontbinding
Artikel 09       Klachtregeling
Artikel 10       Aansprakelijkheid
Artikel 11       Geschillenregeling

Artikel 01      Algemeen

A. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • PlusZorg: verder te noemen PZ;
  • medewerker van PZ: iedere natuurlijke persoon die met PZ een arbeidsverhou­ding naar burgerlijk recht is aangegaan dan wel onder verantwoordelijkheid van PZ zorg verleent;
  • thuiszorg: (gespecialiseerde) verpleging en verzorging thuis, zorg voor het gezin, zorg voor het kind, de indicatiestelling, begeleiding, ondersteuning, advisering en voorziening van (medische) hulpmiddelen;
  • opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend namens een natuurlijke persoon, die rechtstreeks aan PZ opdracht geeft tot het uitvoeren van thuiszorg.

B. Op alle offerten, zorgovereenkomsten (alsmede verlengingen) en de uitvoe­ring daarvan zijn de onderhavi­ge voor­waarden van toe­passing. Afwijkingen daarvan dienen in onderling over­leg en schrifte­lijk   overeengekomen te wor­den.

C. Indien en voor zover er twijfel is over strek­king of bedoeling van enige bepaling van deze voorwaar­den, zal PZ de opdrachtgever desgevraagd schrifte­lijk uitleg geven.

D. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht zijn met huidig of komend recht, dan treedt voor die bepaling in de plaats de naar strekking en bedoe­ling meest nagelegen volgens de wet wel toegestane be­paling dan wel hetgeen op dat punt op dat moment in de branche als redelijk en billijk wordt geoordeeld.

Artikel 02      Zorgovereenkomst

A. Na ontvangst van een mondelinge of schriftelijke aanvraag tot het verlenen van zorg, zendt PZ de opdrachtgever een door PZ getekende zorgovereenkomst met daarbij behorende voorwaarden toe. De overeenkomst tot het verlenen van zorg komt definitief tot stand op het moment dat PZ de door de opdrachtgever ondertekende zorgovereenkomst retour heeft ontvan­gen. Indien daarbij enig voorbehoud wordt gemaakt of een wijziging in de tekst is aangebracht, komt de zorgovereenkomst eerst tot stand als PZ schriftelijk bericht hiermee in te stemmen. Indien de zorgovereenkomst ten behoeve van de opdrachtgever wordt toegezonden aan zijn verzeke­raar, machtigt de opdrachtgever de verzekeraar om de zorgovereenkomst namens de opdrachtge­ver zelf aan te gaan. Pas na het tot stand ko­men van de zorgovereenkomst, is PZ tot het verrichten van de overeengekomen prestatie ver­plicht. Zorg die, in afwijking van de voorgaande zin, voorafgaand aan het definitief tot stand komen van de zorgovereenkomst is verleend, wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht conform de geldende tarieven, danwel de tarieven die nadien zijn afgesproken in de zorgovereenkomst.

B. Voor het tot stand komen van een overeenkomst is PZ steeds bereid om alle door de opdrachtgever noodzakelijk geachte in­formatie te verstrekken, zodat de op­dracht­gever van alle van belang zijnde aspecten betreffende de overeen­komst op de hoogte is. PZ gaat ervan uit, dat de opdrachtgever eveneens alle noodzake­lijke informatie ver­schaft, zodat ook PZ van alle van belang zijnde aspec­ten betreffende de overeen­komst op de hoogte is.

C. Eventuele aanvullende afspraken op c.q. wijzigin­gen van de totstandgekomen zorgovereenkomst binden PZ slechts, indien deze door PZ schriftelijk zijn bevestigd. PZ behoudt zich het recht voor de zorgovereenkomst te corrigeren in geval van druk-, schrijf-, of berekeningsfouten.

Artikel 03      Tarieven

A. Het in de zorgovereenkomst genoemde uurtarief is gebaseerd op de geldende tarieven.

B. PZ behoudt zich het recht voor op ieder moment de tarieven te wijzigen. PZ zal de opdracht­gever van een tariefwij­ziging schriftelijk op de hoogte stellen, onder opgave van de datum waarop het gewijzigde tarief ingaat. Tarief­wijzigingen als gevolg van wettelijke voorschriften zijn voor beide partijen bindend en gelden met ingang van de datum zoals door het wettelijk voorschrift is aangegeven.

C. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de tariefwijziging, is de opdrachtgever, door middel van een aangetekende brief, gerechtigd de zorgovereenkomst met ingang van de ingangsdatum van de tariefwijziging te ontbinden, tenzij PZ aanbiedt de zorg te continueren op basis van het oude tarief.

Artikel 04      Uitvoering van de zorgovereenkomst

A. De opdracht wordt door PZ uitgevoerd overeenkomstig de in de zorgovereen­komst neergelegde omschrijving en door daartoe gekwalificeerde medewer­kers. Deze medewerkers kunnen zich desgevraagd legitimeren als medewerker van PZ.

B. Een zorgdossier zal gedurende de zorgverlening bij de opdrachtgever thuis aanwe­zig zijn. Na afloop wordt dit zorgdossier door PZ overeenkomstig de wettelijke voorschriften en het privacyreglement bewaard.

C. Conform het privacyreglement zal PZ, ter bescherming van de privacy van de opdrachtgever, uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever, gegevens verstrek­ken aan derden.

D. Tussen de opdrachtgever en de medewerker van PZ worden redelijke afspraken gemaakt met betrekking tot eten, roken, gebruiksaanwijzingen van elektrische apparatuur en telefoon etc. waaraan beide partijen zich dienen te houden. PZ kan niet worden aangesproken voor vergoeding van het gebruik maken van deze zaken, voor zover dit gebruik binnen deze afspraken valt.

E. In geval van ziekte van de ingeplande medewerker, zal PZ zo spoedig mogelijk zorgdra­gen voor een vervanger die de werkzaamheden overneemt. Uiteraard worden daarbij uitsluitend de daadwerkelijk gewerkte uren gefactureerd. PZ sluit aansprakelijkheid voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet kunnen leveren van de overeengeko­men zorg uit.

F. Mocht de opdrachtgever van mening zijn dat de medewerker van PZ de overeen­gekomen diensten onbehoorlijk of onjuist heeft verricht, dan kan de opdrachtgever hierover een klacht indienen bij PZ overeenkomstig het bepaalde in artikel 32.

G. De medewerkers van PZ zijn bij de uitoefening van de diensten gehouden de binnen PZ geldende bepalingen omtrent beroepshouding in acht te nemen. Hierin wordt onder meer bepaald dat het verboden is om van de cliënt geschenken, belonin­gen of provisie aan te nemen, geld of zaken te lenen of erfenissen en legaten te aanvaarden. Indien de opdrachtgever desondanks instemt of toelaat dat een medewerker dergelijke acties onder­neemt, is PZ niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 05      Verplichtingen van de opdrachtgever

A. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandighe­den thuis zodanig zijn dat de veilig­heid en gezondheid van de medewer­ker van PZ gewaarborgd zijn. PZ zal indien nodig aanwijzin­gen hieromtrent geven die door de opdrachtgever moeten worden opgevolgd. Ongewenste intimiteiten worden op geen enkele wijze geaccepteerd. PZ is gerechtigd, conform het zorgbeëindigingsprotocol, de zorgovereenkomst met onmiddellijke ingang per aangeteken­de brief te ontbinden en haar diensten te staken, indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de naleving van genoemde en andere, in het zorgbeëindigingsprotocol genoemde, verplichtingen.

B. Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de locatie op tijdstip en plaats waar de in de zorgovereenkomst overeengekomen werkzaamheden worden verricht.

C. Het is de opdrachtgever, zowel gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst als gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan, verboden medewerkers van PZ rechtstreeks voor eigen rekening of zonder vergoeding voor de opdrachtgever zorg te laten verlenen.

D. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de opdrachtgever aan PZ een direct opeisbare boete van € 2.000,– per overtreding en € 500,– per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van PZ om volledige vergoeding van de door PZ door de overtreding geleden schade te vorderen.

Artikel 06      Overmacht

A. Indien PZ vanwege een niet aan haar toerekenbare tekortkoming niet of niet tijdig kan presteren (overmacht), is PZ niet tot enige schadevergoeding gehou­den. Overmacht schort de verplichting van PZ tot nakoming van de zorgovereen­komst op.

B. PZ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, in­dien zich naar het oordeel van PZ een overmachtsituatie voor­doet en met de opdrachtge­ver ­over­leggen over de termijn waar­binnen PZ alsnog zal preste­ren. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft PZ het recht haar prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.

C. Indien de overmachtsituatie langer dan één maand voortduurt, is elke partij bevoegd de zorgovereenkomst per aangetekende brief te ontbinden, zonder dat PZ tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 07      Betaling

A. Betalingen kunnen naar keuze van de opdrachtgever op de volgende wijzen plaatsvinden:

  • vooraf door middel van een vast voorschotbedrag; ter hoogte van een bedrag dat het gewoonlijk aantal te leveren uren per periode van 4 weken, vermenigvuldigd met het thans geldende tarief vertegenwoordigt;
  • achteraf door middel van een machtiging tot incasso ter hoogte van het volledige bedrag;
  • betaling achteraf door middel van een factuur. Facturen dienen te worden voldaan uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Is deze termijn verstreken, dan volgt een aanmaning, welke uiterlijk binnen 14 dagen dient te zijn voldaan. Is deze termijn verstreken dan wordt de vordering door opdrachtnemer uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle extra kosten die hierdoor door opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter inning van zijn vordering op opdrachtgever, zullen op de opdrachtgever worden verhaald.

B. Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk an­ders overeen­gekomen, te worden voldaan uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Voldoening geschiedt zonder enige korting of schuldvergelijking – behoudens voor geval er sprake is van een door ons schrifte­lijk erkende opeisbare vorde­ring van de opdrachtgever – en op de wijze, zoals op de factuur aange­geven. De op de bank-of giroafschrif­ten van PZ aangege­ven valutadatum is bepalend en geldt der­hal­ve als dag van beta­ling. De betaling strekt allereerst ter vol­doening van de door de opdrachtgever ver­schuldigde ren­te, alsmede de door PZ gemaakt invor­derings- en/of ad­mini­stratie­kosten en wordt daarna in minde­ring ge­bracht op de oudst open­staande factuur. De overeengekomen betalingstermijn is een vervaltermijn. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en is de opdrachtgever met ingang van de datum van verzuim een rente verschuldigd gelijk 1% per maand over het gedeclareerde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. De kosten verbonden aan aanmaning en incasso komen voor rekening van de opdrachtgever.

C. Indien zonder schriftelijk protest van de opdrachtgever 15 werkda­gen verstreken zijn na verzending van de factuur, gaat PZ ervan uit, dat de opdrachtgever zich met de factuur kan vereni­gen.

D. Indien de opdrachtgever tot tweemaal toe niet tijdig betaalt, is PZ gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten totdat alle open­staande facturen zijn voldaan. Tevens is PZ gerechtigd vooruitbetaling van de komende facturen of andere zekerheidsstelling van de betalingsverplichting te verlangen.

Artikel 08      Ontbinding

A. Beide partijen zijn bevoegd de zorgovereenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst, per aangetekende brief te ontbinden, indien de wederpar­tij, na deugdelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog na te komen, zijn verplichtingen uit hoofde van de zorgover­eenkomst niet nakomt.

B. Indien de zorgovereenkomst wordt ontbonden wegens wanprestatie van de opdrachtgever, heeft PZ recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten en van de overige schade die zij dientengevolge lijdt, winstderving daaronder begrepen. Indien de zorgovereenkomst wordt ontbonden wegens wanprestatie van PZ, heeft de opdrachtgever uitsluitend recht op vergoeding van de extra kosten die hij moet maken om voor de resterende duur van de zorgovereenkomst vervangende zorg te regelen, echter tot een maximum gelijk aan de aan PZ verschuldigde kosten gedurende één maand.

C. Iedere partij is bevoegd de zorgovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbin­den per aangetekende brief, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, indien:

  • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient;
  • er beslag wordt gelegd op de gehele of een gedeelte van de eigendommen van de andere partij;
  • de andere partij besluit tot staking c.q. overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan.

D. In voornoemde gevallen wordt al hetgeen de opdrachtgever aan PZ uit hoofde van de lopende zorgovereenkomst verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 09      Klachtregeling

A. Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij de betreffende vestiging van PZ. De klachtenregeling van PZ is van toepassing. Het reglement wordt de opdrachtgever desgevraagd kosteloos toegezonden.

B. Het indienen van een klacht schort niet de ver­plichtin­gen van de opdrachtgever en PZ op.

Artikel 10      Aansprakelijkheid

A. PZ is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigen­dommen van de opdrachtgever of persoonsschade, die door medewerkers van PZ wordt veroorzaakt tijdens het verrichten van de diensten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker. PZ is voor deze aansprakelijkheid verzekerd.

B. De schadeprocedure van PZ is van toepassing. Het reglement wordt de opdrachtgever desgevraagd kosteloos toegezonden.

Artikel 11      Geschillenregeling

A. Alle geschillen – behoudens de in artikel 32 bedoelde klach­ten – waaronder begrepen die, welke slechts door één partij als zodanig be­schouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voor­waarden van toepassing zijn of de betreffende voor­waarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van PZ bevoegde rechter, tenzij de opdrachtge­ver binnen een maand kenbaar maakt voor de krachtens de normale competentiere­gels bevoegde rechter te kiezen.