PlusBlog: Programma Langer Thuis – in vogelvlucht

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusBlog: Programma Langer Thuis – in vogelvlucht

Op 18 juni 2018 publiceerde rijksoverheid.nl het rapport ‘Programma Langer Thuis’.

Programma in vogelvlucht

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en zelfs twee derde van de 90-plussers woont nog zelfstandig. Van de thuiswonende 75-plussers maakt bijna een kwart gebruik van hulp en zorg uit meerdere domeinen. De vraag naar zorg zal toenemen: weliswaar zijn de meeste ouderen boven de 75 nog vitaal, maar volgens het SCP is zo’n 38 procent van deze groep kwetsbaar. Als gevolg hiervan zullen er in 2030 1 miljoen ouderen kwetsbaar zijn. Daarentegen neemt in de toekomst het aantal *beschikbare mantelzorgers af. Waar nu een 85-plusser een beroep kan doen op vijftien relatief ‘jonge’ ouderen (50-75 jaar), zullen dat er in 2040 zijn nog maar zes zijn. Bovendien zal door de toenemende vergrijzing de vraag van ouderen naar een geschikte woning toenemen. We staan door al deze ontwikkelingen met zijn allen voor een enorme opgave.

Het kabinet, de gemeenten en een reeks maatschappelijke partijen hebben in het Pact voor de Ouderenzorg de handen ineen geslagen om de zorg en de woonsituatie voor ouderen merkbaar te verbeteren. Dit programma richt zich specifiek op de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis woont. Uitgangspunt hierbij is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Thuis zo lang het kan.

De inhoudelijke doelen van dit programma sluiten vanzelfsprekend zoveel mogelijk aan bij wat ouderen zelf belangrijk vinden. Daarbij geldt dat een groot deel van de huidige generatie ouderen sterk de behoefte heeft om zelf regie te houden en daar ook de (financiële) middelen voor heeft. Met het stimuleren en ondersteunen van de zelfredzaamheid en kracht van de samenleving dragen we er dan ook aan bij om te voorkomen dat we behoeften van ouderen te snel medicaliseren. Toch ligt de grootste opgave in het helpen van de meest kwetsbaren in onze samenleving die dreigen tussen wal en schip te vallen en moeite hebben om toegang tot de juiste zorg en ondersteuning te krijgen. Daar richten de meeste maatregelen van het programma zich dan ook op.

Voor een zeer belangrijk deel ligt deze opgave op lokaal en regionaal niveau: zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars zijn hierbij aan zet. Zij zijn verantwoordelijk en voelen zich dat ook om ervoor te zorgen dat op het niveau van de wijk en regio waar ouderen wonen de ondersteuning en zorg beschikbaar is, en dat woningen en de leefomgeving geschikt zijn. Dit programma geeft kaders en richting mee aan de ontwikkelingen in het land. Het Rijk wil met dit programma gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere partijen verbinden, stimuleren en ondersteunen. Het Rijk wil energie en motivatie geven aan de beweging die al gaande is, en vooral lokaal en regionaal plaatsvindt. Door het probleem landelijk te agenderen, bieden we ook de ruimte en mogelijkheden om gezamenlijk knelpunten en problemen te bespreken en aan te pakken. We willen samen met gemeenten en partijen verder mee aan de slag gaan, met ruimte voor lokale en regionale inkleuring.

Lees het volledige programma hier.

*Betaalde mantelzorg als alternatief voor thuis

PlusZorg biedt met Ans van PlusZorg in de regio Groene Hart zelfstandigheid in de thuissituatie. Ans komt op afroep of structureel en voorziet in dat wat nodig is om iemand zo lang mogelijk comfortabel thuis te laten wonen.