Bestuursverslag 2018

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusZorg B.V.

1.1 JAARVERSLAG

Jaarverantwoording/directieverslag van de directie

Hierbij brengen wij u, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit over de activiteiten van onze besloten vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de enkelvou- dige jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018

Kapitaal en aandeelhouderschap

PlusZorg B.V. is een onderdeel van Stichting Fundis te Gouda. Fundis Ontwikkelbedrijven II B.V. heeft als aandeelhouder 100 % van de aandelen.
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000,00.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door 1 bestuurder(s). De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurder(s). Er is geen Raad van Commissarissen in Pluszorg B.V. De Raad van Commissarissen van Stichting Fundis houdt centraal toezicht op PlusZorg B.V.

Aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen op verzoek van het bestuur, dan wel een van de aandeelhouders. In 2018 hebben 4 aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden.

Samenstelling bestuur en management

Management: S. Otten (dagelijkse leiding)
Bestuur: Fundis Ontwikkelbedrijven II B.V.

Vertegenwoordiging aandeelhouders
Fundis Ontwikkelbedrijven II B.V.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2018 wordt ter vaststelling voorgedragen op 31 mei 2019 in de algemene vergadering van aandeelhouders..

Bedrijfsactiviteiten

Het bevorderen van een zo gezond mogelijk bestaan van de mens in zijn eigen leefsituatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de levensbeschouwelijke overtuigingen van gezinnen en personen aan wie hulp wordt verleend; bevordering van zowel de intra- als de extramurale verpleging en verzorging, (para-)medische zorg en maatschappelijke dienstverlening

Bedrijfsvoering

PlusZorg B.V. hanteert een beleidscyclus voor de bijstelling van de jaarplannen, begroting en businessplan. De planning- en controlcyclus is conform de cyclus van Fundis Holding afgestemd met de aandeelhouders. De belangrijkste kansen en risico’s en de daaruit voortkomende acties voor de organisatie zijn verwoord in het jaarplan. Per maand worden financiële cijfers, omzet- en resultaatsgegevens, marktgroei en ontwikkeling personeelskosten gerapporteerd aan het MT van de B.V. en aan de aandeelhouders. Ten behoeve van de productieverantwoording is een systeem van interne beheersing ingericht. Structureel vinden controles plaats op de geregistreerde productie. Bevindingen worden gerapporteerd aan het management/bestuur.

Terugblik 2018

Het resultaat is in 2018 is negatief beïnvloed door €53.000 extra kosten voor niet juist uitgekeerde verlofuren in 2015 en 2016.

Cliëntenraad/Ondernemingsraad

In 2018 verzorgde zowel de centrale ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad van Stichting Fundis de medezeggen-
schap voor medewerkers en cliënten van PlusZorg B.V.

2018 2017 2016
Eigen vermogen per 31-12  € 130.178  € -84.457  € -91.122
Omzet  € 4.039.871  € 4.050.973  €3.689.053
Resultaat voor belastingen  € 156.422  € 15.082  € 134.147
Liquiditeitratio 1,21 1,06 1,01
Solvabiliteitratio 17,60% -10,14% -12,03%

Verantwoording onkosten Bestuur

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie wordt jaarlijks openbaar verantwoord welke onkosten zijn gemaakt door de bestuurder ten behoeve van de uitvoering van haar functie.

Vaste reiskostenvergoeding € 1.800,00
Parkeerkosten € 73,00
Overige kosten € 8,90

Vooruitblik 2019

In 2019 wordt er verder gewerkt aan de optimalisatie van de bedrijfsprocessen ten einde zo veel mogelijk bedrijfsmiddelen te kunnen inzetten voor directe cliëntzorg. De afhankelijkheid van de financiering vanuit de zorgverzekeraars en gemeenten blijft een terugkerend risico. Ontwikkelingen op het terrein van flexibilisering van arbeid, waaronder de inzet van ZZP-ers, worden nauwlettend gevolgd.

Opgesteld op 21 mei 2019,  te Gouda

Mw. Drs. S. Otten
Bestuurder PlusZorg B.V.