scrolltotop

Bestuursverslag 2017

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusZorg B.V.

1.1 JAARVERSLAG

Jaarverantwoording/directieverslag van de directie

Hierbij brengen wij u, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit over de activiteiten van onze besloten vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de enkelvou- dige jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017

Kapitaal en aandeelhouderschap

PlusZorg B.V. is een onderdeel van Stichting Fundis te Gouda. Fundis Ontwikkelbedrijven II B.V. heeft als aandeelhouder 100 % van de aandelen.
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000,00.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door 1 bestuurder(s). De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurder(s). Er is geen Raad van Commissarissen in Pluszorg B.V. De Raad van Commissarissen van Stichting Fundis houdt centraal toezicht op PlusZorg B.V.

Het managementteam bestaat uit de bestuurder en de directeur. De directeur is belast met de dagelijkse leiding.

Samenstelling bestuur en management

Management: S. Otten, titulair directeur
Bestuur: Fundis Ontwikkelbedrijven II B.V.

Vertegenwoordiging aandeelhouders
Fundis Ontwikkelbedrijven II B.V.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2017 wordt ter vaststelling voorgedragen in mei 2018 in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bedrijfsactiviteiten

Het bevorderen van een zo gezond mogelijk bestaan van de mens in zijn eigen leefsituatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de levensbeschouwelijke overtuigingen van gezinnen en personen aan wie hulp wordt verleend; bevordering van zowel de intra- als de extramurale verpleging en verzorging, (para-)medische zorg en maatschappelijke dienstverlening

Bedrijfsvoering

PlusZorg B.V. hanteert een beleidscyclus voor de bijstelling van de jaarplannen, begroting en businessplan. De planning- en controlcyclus is conform de cyclus van Fundis Holding afgestemd met de aandeelhouders. De belangrijkste kansen en risico’s en de daaruit voortkomende acties voor de organisatie zijn verwoord in het jaarplan. Per maand worden financiële cijfers, omzet- en resultaatsgegevens, marktgroei en ontwikkeling personeelskosten gerapporteerd aan het MT van de B.V. en aan de aandeelhouders. Ten behoeve van de productieverantwoording is een systeem van interne beheersing ingericht. Structureel vinden controles plaats op de geregistreerde productie. Bevindingen worden gerapporteerd aan het management/bestuur.